Previous Photo: Campaspe River Next Photo: White-necked Heron