Previous Photo: Black-fronted Dotterel Next Photo: Mistletoebird